Regulamin platformy internetowej Klienci Schulke

Wstęp

Celem platformy internetowej Klienci Schulke jest usprawnienie procesu rejestracji i weryfikacji nowych Klientów Schulke Polska Sp. z o.o. Platforma umożliwia aktywnemu użytkownikowi zarządzanie swoimi danymi oraz ich aktualizację.

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem platformy znajdującej się pod adresem https://klienci.schulke.com.pl/ (dalej zwanej „Platformą”) jest Schulke Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa (dalej zwany „Usługodawcą”).
 2. Usługodawca samodzielnie administruje Platformą, co nie wyłącza możliwości  korzystania z doraźnej lub stałej pomocy podmiotów zewnętrznych, przy zachowaniu pełnej poufności przechowywanych danych Usługobiorcy (dalej zwanego Klientem).
 3. Każdy użytkownik Platformy z chwilą pierwszego logowania, poprzez podjęcie tej czynności zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Z Usługodawcą można skontaktować się poprzez Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 22 11 60 710

Zasady uzyskiwania dostępu do Platformy

 1. Dostęp do Platformy mogą uzyskać jedynie podmioty prowadzące działalność
 2. Dostęp do Platformy nadaje uprawniony przez Usługodawcę pracownik, który generuje dla każdego Klienta jednorazowy, unikalny token służący zainicjowaniu procedury rejestracji. 
  Token ma postać: https://klienci.schulke.com.pl/rejestracja-klienta/XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX gdzie symbole “X” to unikalna kombinacja 20 znaków przypisana na czas rejestracji Klientowi.
 3. Dostęp nadaje się poprzez przyznanie loginu i hasła, co równoważne jest z utworzeniem konta Administratora (Płatnika) Klienta.

Funkcjonalności Platformy

 1. Każdy użytkownik Platformy może z jej wykorzystaniem przeglądać wprowadzone w formularzu rejestracyjnym dane i edytować je.
 2. Każda zmiana danych Klienta, w szczególności informacji koniecznych do realizacji zamówień, zostanie zweryfikowana przez uprawnionego przez Usługodawcę pracownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane i weryfikację ich poprawności.
 3. Administrator Klienta może dodawać kolejne konta Klienta typu: Administrator Klienta i Pracownik Klienta, powiązane z głównym kontem Administratora Klienta. Pozwala to na przyznanie pracownikom Klienta dostępu do Platformy i zarządzania danymi, w szczególności dotyczących miejsc odbioru towarów. Przyznany dostęp może być w każdej chwili odebrany przez Administratora Klienta.
 4. Administrator Klienta może jednocześnie mieć dostęp do logów Platformy, aby dbać o bezpieczeństwo korzystania z Platformy wśród własnych struktur.
 5. Usługodawca zastrzega sobie, że nie odpowiada za sposób wykorzystania przez Pracowników Klienta dostępu do Platformy. Przekazywanie dostępu i dbanie o poufność danych leży w gestii Administratora Klienta. Reklamacje spowodowane nieodpowiedzialnym zarządzaniem przez Administratora Klienta dostępem do Platformy  nie będą rozpatrywane.

Działania zakazane oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy.

 1. Usługodawca ma prawo zawieszenia konta użytkownika na Platformie w przypadku, gdy użytkownik korzysta z przyznanego dostępu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Użytkownik Platformy zobowiązany jest podawać dane zgodnie ze stanem faktycznym.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Użytkownik Platformy zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów  teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie  systemów Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział  w świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie  przyjęte normy społeczne lub takich, które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Platformy, mogących powodować utrudnienia lub czasowe zatrzymanie korzystania z usług bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy, mając na celu jak najszybsze przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Platformy.

Reklamacje w przedmiocie świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. funkcjonowania Platformy

 1. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
  Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę  można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schulke.polska@schuelke.com.
  Zaleca się podanie przez użytkownika w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; w szczególności załączenia zrzutów ekranu lub innych materiałów elektronicznych, które mogłyby pomóc w pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą jedynie reklamacji w przedmiocie funkcjonowania Platformy i nie dotyczą reklamacji innych świadczonych przez Schulke Polska sp. z o. o. usług.
 4. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca mimo to nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Klienta, umożliwi korzystanie z Platformy lub wszystkich jej funkcjonalności.

Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.