REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ PRZEZ SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.

I. Postanowienia ogólne:

 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej: „Ustawą”.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem https://klienci.schulke.com.pl/regulamin-faktur-elektronicznych/
 3. Każdy Klient Schulke Polska Sp. z .o.o. (tj. Podmiot, który zamierza, prowadzi bądź prowadził z Schulke Polska Sp. z o.o. współpracę o charakterze gospodarczym), który akceptuje otrzymywanie faktur elektronicznych (rozumianych zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 32) Ustawy) oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.
 4. Schulke Polska Sp. z o.o. wystawiając i przesyłając faktury oraz faktury korygujące w formie elektronicznej gwarantuje autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

II. Opis i warunki wystawiania faktur elektronicznych i ich przesyłania:

 1. Formatem faktury w formie elektronicznej jest plik PDF. Faktury oraz faktury korygujące w formie elektronicznej wysyłane są z adresu: faktury.sm@schuelke.com lub schulke.polska@schuelke.com schulke.polska@schuelke.com
 2. Każda faktura oraz faktura korygująca w formie elektronicznej jest dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail: na koncie Klienta na platformie https://klienci.schulke.com.pl lub w Oświadczeniu w wersji papierowej.
 3. Strony postanawiają, iż w przypadku zmiany technologii przesyłania faktur lub adresów poczty elektronicznej zostanie przesłana informacja o zaistniałym zdarzeniu na adres mailowy podany na koncie Klienta na platformie https://klienci.schulke.com.pl lub w Oświadczeniu w wersji papierowej. Jednocześnie Strony postanawiają, iż otrzymanie takiej informacji nie powoduje konieczności wyrażenia ponownej zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 4. Aby spełnić podstawowy warunek zawarty w Ustawie, która pozwala na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, Schulke Polska Sp. z o.o. uzyskuje akceptację Klienta. Akceptacja zawiera dane pozwalające zidentyfikować Klienta i jest poświadczona utworzeniem Konta na platformie https://klienci.schulke.com.pl lub poprzez wypełnienie Oświadczenia w wersji papierowej.
 5. W przypadku wypełnienia Oświadczenia w wersji papierowej Klient przesyła do Schulke Polska Sp. z o.o. podpisany formularz Oświadczenia elektronicznie na adres e-mail: schulke.polska@schuelke.com lub na adres siedziby Schulke Polska Sp. z o.o.
 6. Oświadczenie Klienta o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Schulke Polska Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej.
 7. Momentem doręczenia Klientowi faktury elektronicznej jest moment otrzymania przez niego maila, zawierającego w/w fakturę elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail, wysłanego przez Schulke Polska Sp. z o.o.

III. Zmiany adresu e-mail i rezygnacja z wystawiania faktur elektronicznych i otrzymywania ich drogą elektroniczną.

 1. Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Schulke Polska Sp. z o.o. o każdej zmianie adresu e-mail, na który powinny być wysyłane faktury elektroniczne.
 2. Zmiana adresu e-mail do przesyłania faktur elektronicznych jest możliwa poprzez: edycję danych na koncie klienta na platformie http://klienci.schulke.com.pl lub ponowne wypełnienie Oświadczenia w wersji papierowej.
 3. Klient akceptuje to, że Schulke Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne doręczenie faktur/y wynikające z niepoinformowania Schulke Polska Sp. z o.o. o zmianie ostatnio podanego adresu e-mail do doręczeń.
 4. Klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej poprzez: usunięcie znacznika w sekcji “faktura elektroniczna” na platformie https://klienci.schulke.com.pl lub przesłanie Oświadczenia w formie papierowej. Zaprzestanie wysyłania faktur elektronicznych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia Schulke Polska Sp. z o.o. rezygnacji Klienta. Regulamin obowiązuje od dnia 24.07.2020 .